ΔΩΡΕΑΝ! Το πρώτο κεφάλαιο του ebook μας.

Όροι Χρήσης

Iδιοκτήτρια εταιρεία της πλατφόρμας με την ονομασία cartify είναι η Cartify (εφεξής αποκαλούμενη ως Κύριος)

Κάθε πιθανός πελάτης και τελικός χρήστης της πλατφόρμας cartify με προκαθορισμένη διάρκεια ενοικίασης χρήσης του template επιλογής του (εφεξής αποκαλούμενος ως Χρήστης)

Ο Κύριος έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, η οποία απορρέει από τις επιλογές που θα κάνει ο Χρήστης μέσα από την πλατφόρμα του cartify , παραχωρεί στον Χρήστη τη χρήση του template της αρεσκείας του, με διάρκεια προκαθορισμένη από το πακέτο συνεργασίας που θα επιλέξει ο ίδιος μέσα από τις ήδη αναρτημένες επιλογές που εμφανίζονται στη σελίδα ( cartify.gr )και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η φιλοξενία του template που θα επιλέξει προς χρήση, θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από τον server που παρέχει ο Κύριος ως μέρος της συμφωνίας παραχώρησης χρήσης του template της πλατφόρμας cartify στον Χρήστη και το οποίο δύναται ο Χρήστης να επιλέξει από τα αναρτημένα πιθανά πακέτα στην πλατφόρμα του Cartify.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης θελήσει να φέρει στην κυριότητά του ένα από τα template της πλατφόρμας Cartify, το οποίο χρησιμοποιεί υπό το καθεστώς της προκαθορισμένου χρόνου ενοικίασης, ή να αλλάξει συνεργάτη όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας του template που χρησιμοποιεί, τότε αυτό θα είναι δυνατό μόνο εφόσον και αν το επιτρέψει ο Κύριος και σε κόστος που θα καθοριστεί από τον ίδιο Κύριο κατόπιν γραπτού αιτήματος του Χρήστη.

Ο Κύριος δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να παραδώσει στον Χρήστη τα αρχεία προέλευσης σχεδιασμού του template που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της σελίδας (source files) και ο Χρήστης αποκτά δικαίωμα μόνο στο τελικό αποτέλεσμα.

Το τελικό έργο φέρει τα διακριτικά της cartify πλατφόρμας ( powered by cartify ) στο τελευταίο ένθεμα του υποσέλιδου/τελειώματος (footer) με το λογότυπό της και αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στην ιστοσελίδα της, καθώς και στο υποσέλιδο με αντίστοιχο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της. Οι αναφορές αυτές αποτελούν μέρος του σχεδιαστικού τμήματος του έργου και αναπόσπαστο κομμάτι των προς ενοικίαση template της cartify πλατφόρμας, ενώ επίσης η αφαίρεσή τους αναγνωρίζεται ως μη επιτρεπτή ενέργεια και απαγορεύεται ρητά.

Ο Χρήστης σε περιπτώσεις παραβίασης του λογαριασμού του ή της ιστοσελίδας οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον Κύριο για τη διαφύλαξη των ισορροπιών του server. Οποιαδήποτε άρνηση συνεργασίας αντιμετωπίζεται κατά την κρίση του Κυρίου.

Ο Κύριος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπές στις υπηρεσίες που προκαλούνται από προβλήματα του κέντρου δεδομένων, του δικτύου ή κακόβουλων ενεργειών στο κέντρο δεδομένων και στο διακομιστή. Ακόμη, ο Κύριος δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την κατάχρηση του ιστότοπου και του συστήματος διαχείρισης από τον διαχειριστή Χρήστη ή τρίτους.

Ο Κύριος δε φέρει κανενός είδους ευθύνη, η οποία απορρέει και δημιουργείται από την τελική χρήση για εμπορικούς σκοπούς του template της πλατφόρμας της, το οποίο παραχωρεί προς χρήση στον Χρήστη. Ο Χρήστης ευθύνεται μοναδικά και εις ολόκληρο για οποιαδήποτου είδους τέτοια απορρέουσα ευθύνη, καθώς και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση των προϊόντων του στη συγκεκριμένη σελίδα.

Ο Κύριος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των server της. Δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο διαμέσου των εκάστοτε ενοικιασμένων template της cartify πλατφόρμας του και αποκλειστική σχετική ευθύνη έχει μόνο ο Χρήστης, που τα χρησιμοποιεί. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που ανεβάζει/τοποθετεί στον server/ιστοσελίδα/blog είτε τοποθετείται από τον ίδιο είτε από τρίτους. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται στο προεπιλεγμένο από τον ίδιο template της πλατφόρμας cartify. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για το e-Shop του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα αυτού.

Στην περίπτωση που οι ενέργειες του Χρήστη ή προστηθέντων αυτού κατά τη διαχείριση της ιστοσελίδας και του λογαριασμού του, παραβαίνουν τα προσυμφωνημένα με τον Κύριο, τα οποία έχει αποδεχθεί επιλέγοντας το πακέτο συνεργασίας της αρεσκείας του, ο Κύριος φέρει το μονομερές δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, καθώς και φέρει ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης του Χρήστη.

Ο Κύριος δε φέρει καμία ευθύνη για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με το GDPR. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με το GDPR είναι αποκλειστικά και μόνο ο Χρήστης της cartify πλατφόρμας.

Ο Κύριος δεν έχει καμμία υποχρέωση εκπαίδευσης του Χρήστη ως προς τη λειτουργία του eshop template, το οποίο θα επιλέξει προς χρήση ο Χρήστης από την πλατφόρμα του cartify. O Kύριος με την παράδοση του επιλεγμένου template από τον Χρήστη προς χρήση, θα παραδώσει υλικό μορφής βίντεο και αρχείων .doc της αρεσκείας του και το οποίο θεωρεί ότι είναι επαρκές και κατάλληλο για την ορθή πληροφόρηση-εκπαίδευση του Χρήστη ως προς την χρήση του template από την cartify πλατφόρμα, το οποίο θα επιλέξει τελικά ο ίδιος ο Χρήστης να χρησιμοποιήσει. Ο Κύριος δεν είναι υποχρεωμένος να προσδώσει παραπάνω γνώσεις ή να εκπαιδεύσει τον Χρήστη παραπάνω και πέρα από τα όσα αναφέρονται ως υλικό εκπαίδευσης στον παρόντα όρο.

Ο Κύριος, στα πλαίσια της φιλοξενίας που παρέχει στα πακέτα χρήσης των template μέσω της cartify πλατφόρμας του, αναλαμβάνει και φροντίζει αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της φιλοξενίας που παρέχει να είναι οnline συνεχώς το cartify template, το οποίο θα επιλέξει προς χρήση ο Χρήστης, να μην ‘’χακαριστεί’’, καθώς και να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση που για κάποιο λόγο πιθανά ‘’χακαριστεί’’, ώστε να επανέλθει το template σε θέση ορθής λειτουργίας. Επίσης, αναλαμβάνει και φροντίζει για την καλή λειτουργία του email του Χρήστη τoυ template της cartify πλατφόρμας.

Ο Κύριος αναλαμβάνει τα updates και την καλή λειτουργία του template της cartify πλατφόρμας του με τις ενημερώσεις των πρόσθετων, του WordPress και του WooCommerce. Aν, παρά τις παραπάνω ενέργειες από τον Κύριο, προκύψει κάποιο bug στο οποίο ο Κύριος αναγνωρίζει ότι ευθύνεται αυτός, τότε ο Κύριος αναλαμβάνει τη δωρεάν διόρθωσή του.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή από τον Κύριο στο template της cartify πλατφόρμας που θα επιλέξει, τότε ο Κύριος διατηρεί το μονομερές δικαίωμα αποδοχής του αιτήματος του Χρήστη και έχει ουδεμία υποχρέωση να πραγματοποιήσει την εν λόγω αλλαγή αν δεν το επιθυμεί. Επίσης, ο Κύριος δικαιούται να ζητήσει έξτρα κόστος αποπεράτωσης αλλαγής ή αλλαγών στο template που παρέδωσε προς χρήση στον Χρήστη, σε περίπτωση που αποφασίσει να δεχθεί πιθανό αίτημα αλλαγών απο τον Χρήστη στο template που επέλεξε προς χρήση και το κόστος αυτών των αλλαγών θα αποσταλεί αναλυτικά με απαντητικό email του Κυρίου προς τον Χρήστη. Ακόμη, σε περίπτωση που ο Χρήστης δημιουργήσει πρόβλημα στην ορθή λειτουργία του template λόγω λανθασμένης παρέμβασής του στο περιβάλλον διαχείρισής του και εφαρμόζοντας πρακτικές πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό που το έχει δοθεί από τον Κύριο, τότε σε περίπτωση που χρειαστεί η συνδρομή τεχνικού του Κυρίου προς επίλυση των πιθανών προβλημάτων-ζημιών που προξενήθηκαν στο template, τότε θα χρεωθεί ο Χρήστης με ώρες υποστήριξης, για των οποίων το κόστος και τη διάρκεια θα ενημερωθεί ο Χρήστης με λήψη σχετικού απαντητικού email από τον Κύριο. Τέλος, ο Κύριος διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να μην αποφασίσει-αναλάβει την παραπάνω αναφερθείσα επιδιόρθωση, σε περίπτωση που κρίνει ότι ο Χρήστης προκάλεσε ζημία στην λειτουργία του template του, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιδιορθωθεί, καθώς επίσης ουδεμία υποχρέωση έχει προς τον Χρήστη σε περίπτωση που συνεπεία της παραπάνω προκληθείσας ζημίας, καταστεί αδύνατη η λειτουργία του εν λόγω template που ενοικίασε προς χρήση ο Χρήστης.

Η αγορά και η χρήση του domain, καθώς και όποια άλλη υποχρέωση πιθανά γεννά η απόκτηση και χρήση του, αφορά και βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Χρήστη.

Ο Κύριος υποχρεούται, κατόπιν της πληρωμής χρήσης του cartify template από τον Χρήστη, να παραδόσει στον χρήστη τους κωδικούς διαχείρισης του εν λόγω template μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της πληρωμής, ώστε να αρχίσει να το χρησιμοποιεί, μόνο εφόσον και αφού ο χρήστης του έχει αποστείλει το domain name που έχει αγοράσει ο ίδιος για τον σκοπό αυτό. Διαφορετικά ο Κύριος, ακόμη και αν έχει πληρωθεί, δεν υποχρεούται να παραδόσει στον Χρήστη κωδικούς διαχείρισης του επιλεγμένου template από τον ίδιο, αν δεν έχει υλοποιηθεί η απαραίτητη προϋπόθεση από τον Χρήστη αγοράς domain name προς χρήση για το template που επέλεξε από την cartify πλατφόρμα, καθώς και η επίσημη αποστολή του domain name αυτού στον Κύριο.

O Xρήστης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από την αγορά template που πραγματοποίησε από την πλατφόρμα του cartify, καθώς και επιστροφής του χρηματικού ποσού που διέθεσε για τον σκοπό αυτό, μέσα σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες ξεκινούν να μετρούν μία μέρα αφότου θα προχωρήσει ο Χρήστης σε πληρωμή προς χρήση του template της αρεσκείας του από την πλατφόρμα του cartify.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και δεν επιλυθεί εξωδικαστικά σε πνεύμα καλής συνεργασίας, θα επιλύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ελληνικών νόμων και του Ελληνικού Δικαίου, καθώς και αρμόδια Δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου.

Τιμές
Βρες το κατάλληλο πακέτο για τις ανάγκες σου
Πρόσθετα
Ειδικά addons για κάθε περίπτωση
Blog
Ιστορίες, δεδομένα και συμβουλές για το Ecommerce.
Βοήθεια
Από την ομάδα του Cartify
Κοινότητα
Η πηγή σας για το Ecommerce
Newsletter
Γίνε πιο έξυπνος στο Ecommerce
Συνεργάτες
Πρόγραμμα συνεργατών
Ebook
Οδηγός κατασκευής eshop

Οδηγός Κατασκευής Dropshipping Eshop

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ την εισαγωγή και το πρώτο κεφάλαιο του ebook μας.

Ebook Cover Dropshipping Eshop με WooCommerce