ΔΩΡΕΑΝ! Το πρώτο κεφάλαιο του ebook μας.

Όροι και προϋποθέσεις προγράμματος συνεργατών

Η Cartify προσφέρει αυτό το πρόγραμμα συνεργατών (το “πρόγραμμα συνεργατών”) μέσω του οποίου ένας εγκεκριμένος τρίτος (ο “Συνεργάτης”) μπορεί να παρέχει μάρκετινγκ υπηρεσίες μέσω των συνδέσμων που παρέχει η Cartify (οι “Σύνδεσμοι”), οι οποίοι θα τοποθετούνται από τον Συνεργάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να ανακατευθύνουν προς τον ιστότοπο του Cartify ή σε άλλο δικτυακό τόπο που έχει ορίσει ο Cartify (η “Ιστοσελίδα”). 

Ο Συνεργάτης με το παρόν συμφωνεί ότι οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τους συμμετοχή στο Πρόγραμμα Συνεργατών (“Όροι Συνεργατών”).

Με την ηλεκτρονική εγγραφή και τη συμφωνία του με τους Όρους Συνεργάτη, ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι: (α) κατανοεί πλήρως τους Όρους Συνεργάτη, και (β) συμφωνεί να δεσμεύεται από όλους τους Όρους Συνεργάτη με άμεση ισχύ.

Οι Όροι Συνεργάτη αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Συνεργάτη και Cartify, και η Cartify διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Όρους Συνεργάτη από καιρό σε καιρό. Οι Όροι Συνεργάτη μπορούν να τροποποιηθούν, να τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν από την Cartify ανά πάσα στιγμή και η Cartify θα ενημερώνει τον Εταίρο για τις επόμενες εκδόσεις των Όρων Συνεργάτη μέσω email ή ειδοποίησης(ων). 

Σημειώστε ότι μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, αλλαγών ή επικαιροποιήσεων, εάν ο Εταίρος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί οποιεσδήποτε τέτοιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις, αλλαγές ή ενημερώσεις, συνεχίζοντας να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

Όροι με κεφαλαίο που δεν ορίζονται στον Όρο Συνεργάτη

Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στους Όρους Συνεργατών έχουν την εξής έννοια την ίδια έννοια όπως στους Όρους και Προϋποθέσεις του Cartify.

1. Ανταμοιβές για τους συνεργάτες

2. Ο Συνεργάτης επιτρέπεται να τοποθετεί τους συνδέσμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, τα οποία θα επιτρέπει την ανακατεύθυνση προς την Ιστοσελίδα.

3. Εάν ένας χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο και στη συνέχεια ολοκληρώσει την αγορά/πληρωμή τις διαδικασίες πληρωμής των προϊόντων στην Ιστοσελίδα (η “Συναλλαγή”) εντός 90 ημερών (“Cookie Window”), ο συνεργάτης δικαιούται να λάβει προμήθεια πληρωμές (“η ανταμοιβή”) για την εν λόγω συναλλαγή. Πληρωμή των ανταμοιβών που λαμβάνονται από τον Συνεργάτη θα πραγματοποιούνται από τον Cartify μόνο για ολοκληρωμένες και έγκυρες Συναλλαγές. Εάν ένας χρήστης ακυρώσει την παραγγελία του ή ζητήσει επιστροφή χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο αφού η Cartify καταβάλει τις Ανταμοιβές στον Συνεργάτη, τα ποσά που καταβλήθηκαν στον Συνεργάτη βάσει της(των) εν λόγω ακυρωθείσας(ων) Συναλλαγής(ών) θα αφαιρεθούν από την την επόμενη ανταμοιβή που οφείλεται στον συνεργάτη.

4. Ο Συνεργάτης δικαιούται το τριάντα τοις εκατό (30%) των πληρωμών συνδρομής για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες για κάθε συνδρομή που αγοράστηκε μέσω του συνδέσμου εντός του παραθύρου Cookie, ή έως ότου ακυρωθεί η συνδρομή (οι συνδρομές).

5. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι Ανταμοιβές αντιπροσωπεύονται από ένα ποσοστό (%) της τελικής τιμής πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών μετά τις εφαρμοζόμενες εκπτώσεις και εξαιρουμένων των φόρων και άλλων τελών. Οι Ανταμοιβές μπορούν να καθοριστούν διαφορετικά στο πλαίσιο ειδικών εκστρατειών που εισάγει η Cartify. Η Cartify μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό ανά πάσα στιγμή, και θα ισχύει από την πέμπτη ημέρα μετά την ενημέρωση από την Cartify μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εν λόγω τροποποίηση.

6. Ένας συνεργάτης πληρώνεται σε τριμηνιαία βάση και μόνο εάν η συσσωρευμένη και απλήρωτη ανταμοιβή στο λογαριασμό υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Οποιοδήποτε ποσό κάτω από 200 ευρώ θα αναβάλλεται για το επόμενο τρίμηνο. Οι Ανταμοιβές καταβάλλονται ανά τρίμηνο σε ευρώ μέσω PayPal, με μέγιστη καθυστέρηση 60 ημερών από την ημερομηνία που ο συνεργάτης εκπλήρωσε τους όρους σύμφωνα με τους Όρους Συνεργάτη και Προϋποθέσεις για την καταβολή των ανταμοιβών περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την πραγματική παραλαβή των χρημάτων από την αγορά της συναλλαγής.

7. Εάν ο συνεργάτης επιθυμεί να τερματίσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Cartify Partner πρόγραμμα και η μη καταβληθείσα Ανταμοιβή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, ο συνεργάτης εξακολουθεί να είναι δικαιούται την Επιβράβευση υπό την προϋπόθεση ότι ο συνεργάτης απέχει από το να υποβάλει εκ νέου αίτηση στο πρόγραμμα Cartify Partner εντός τριάντα (30) ημερών από τον τερματισμό του.

8. Δεν θα καταβάλλονται Ανταμοιβές για (α) άκυρες Συναλλαγές ή Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένες μεθόδους, ρομπότ, ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται από μηχανή εκτός από φυσικό πρόσωπο, ή/και (β) Συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Συνεργατών, ή/και (γ) Συναλλαγές άνω των 10 Προϊόντων σε μία παραγγελία ή άλλες Συναλλαγές που κρίνονται από την Cartify ως παράτυπες, ψευδείς ή υψηλού κινδύνου κατά την αποκλειστική κρίση της Cartify.

9. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή όλων των φόρων που σχετίζονται με την Επιβράβευση.

10. Υποχρέωση των εταίρων

11. Ο εταίρος πρέπει να είναι άνω των δεκαέξι (16) ετών και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για τον Εταίρο για να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

12. Ο Εταίρος συμφωνεί ότι η δήλωση, η θέση, η προβολή και η φύση των συνδέσμων πρέπει να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθορίζονται από τον Cartify και τους ισχύοντες νόμους περί διαφημίσεων ή/και μέσων ενημέρωσης.

13. Χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Cartify, ο Συνεργάτης δεν θα χρησιμοποιεί το www.cartify.gr ή οποιοδήποτε παρόμοιο όνομα ως domain ή URL σε οποιαδήποτε πληρωμένη εκστρατεία μάρκετινγκ στις μηχανές αναζήτησης.

14. Ο Συνεργάτης δεν επιτρέπεται στον ιστότοπό του να περιέχει παράνομο υλικό όπως συκοφαντικές, δυσφημιστικές, άσεμνες, υβριστικές, βίαιες πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει τους γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών της Cartify, ή να παρέχουν τον Σύνδεσμο προς οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου που περιέχει τα ίδια.

15. Ο Συνεργάτης δεν θα παρεμβαίνει ούτε θα διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση των χρηστών στην Ιστοσελίδα, ώστε οι Σύνδεσμοι να αποτελούν τη μοναδική επιλογή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

16. Ο Συνεργάτης δεν θα προωθήσει τα Προϊόντα μέσω spam. Ο Συνεργάτης εγγυάται ότι: (α) όλοι οι παραλήπτες των ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον Εταίρο έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- (β) ο Εταίρος θα επαληθεύει τις καταστάσεις opt-in για όλους τους παραλήπτες και ο εταίρος παρέχει το κατάλογο όλων των παραληπτών του υλικού προώθησης κατόπιν αιτήματος του Cartify- (γ) το(τα) ηλεκτρονικό(-ά) μήνυμα(-α) που αποστέλλεται(-ονται) από τον Εταίρο θα περιέχει(-ουν) σαφείς οδηγίες για τους παραλήπτες να διαγραφούν από το(α) ηλεκτρονικό(α) ταχυδρομείο(α) από τον συνεργάτη.

17. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα, το όνομα ή τα τυπογραφικά στοιχεία της Cartify στη γραμμή διεύθυνσης “Από” και όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την αλληλογραφία του Συνεργάτη πρέπει να περιέχουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συνεργάτη.

18. Ο Συνεργάτης δεν πρέπει να υποβάλλει προσφορά για την επισκεψιμότητα σε μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιώντας τους όρους “Cartify”, “Cartify Πλατφόρμα Κατασκευής Eshop”, “Cartify Ecommerce Πλατφόρμα” ή παρόμοιες λέξεις-κλειδιά, ή τυχόν ορθογραφικά λάθη αυτών. Ο συνεργάτης συμφωνεί επίσης να μην περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες λέξεις-κλειδιά στη διεύθυνση URL εμφάνισης για τις αγορασμένες λέξεις-κλειδιά.

Στις ανορθογραφίες περιλαμβάνονται εκείνες με ελλιπείς χαρακτήρες, επιπλέον χαρακτήρες, λάθος ακολουθίες χαρακτήρων, και όταν πατιέται λάθος πλήκτρο.

19. Ο συνεργάτης δεν θα τοποθετεί συνδέσμους σε πλατφόρμες διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης, όπως όπως το Adwords ή το Bing. Οι συνεργάτες πρέπει να προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι στις οποίες τοποθέτησαν συνδέσμους παραμένουν κάτω από τις διαφημίσεις πληρωμένης αναζήτησης του Cartify σε κάθε πλατφόρμα διαφήμισης μηχανών αναζήτησης.

20. Ο συνεργάτης δεν επιτρέπεται να τοποθετεί Σύνδεσμους σε ιστοσελίδες κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων. Ο συνεργάτης δεν πρέπει να αγοράζει προϊόντα της Cartify μέσω οποιωνδήποτε συνδέσμων προκειμένου να προσπαθήσει να πάρει έκπτωση/επαναπρομήθεια.

21. Ο Συνεργάτης δεν πρέπει να χρησιμοποιεί, να κατασκευάζει ή να επαναχρησιμοποιεί οποιονδήποτε ιστότοπο που έχει παρόμοιο εμφάνιση και αίσθηση με τον επίσημο ιστότοπο, ή να παραπλανήσει οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ώστε να νομίζει ότι ο συνεργάτης εκπροσωπεί την Cartify ή ότι είναι επίσημος συνεργάτης της Cartify.

22. Κάθε φορά που ένας σύνδεσμος τοποθετείται σε οποιαδήποτε οπτική εικόνα ή ιστοσελίδα, ο συνεργάτης πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Cartify και να διασφαλίζει ότι η εν λόγω εικόνα ή ιστοσελίδα (i) συμμορφώνεται με την εικόνα της επωνυμίας και τις κατευθυντήριες γραμμές της επωνυμίας του Cartify, όπως αυτές ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά καιρούς- (ii) δεν περιέχει περιεχόμενο παράνομο, προσβλητικό, πορνογραφικό, βίαιο, αδικοπρακτικό, δόλιο, παραπλανητικό ή με άλλο τρόπο αποδοκιμαστέο- (iii) δεν παραβιάζει τους Γενικούς Όρους του Cartify- και (iv) συμμορφώνεται με όλες τις υφιστάμενες ή/και νέες γραπτές ή προφορικές απαιτήσεις της Cartify.

23. Περιορισμός της ευθύνης

24. Ο συνεργάτης οφείλει να διατηρεί επαρκή ασφάλεια και έλεγχο όλων των λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης, κλειδιά API ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς χρησιμοποιεί ο Συνεργάτης για την πρόσβαση ή σύνδεση στο Πρόγραμμα Συνεργατών. Ο συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, ο Εταίρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες που σχετίζονται με τη συμμετοχή του Συνεργάτη στο Πρόγραμμα Συνεργατών, είτε αν ο Εταίρος έχει εξουσιοδοτήσει τις εν λόγω δραστηριότητες ή ενέργειες.

25. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη και αν η Cartify έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας ή απώλειας, η Cartify ευθύνεται μόνο για τις άμεσες ζημίες που προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή σκόπιμο παράπτωμα της Cartify κατά την παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Συνεργατών. Ο συνεργάτης αναγνωρίζει επίσης και συμφωνεί ότι, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Cartify για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που δεν είναι ευλόγως προβλέψιμη.

26. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, στο μέγιστο δυνατό βαθμό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και στο βαθμό που η Cartify θεωρείται υπεύθυνη βάσει της προαναφερόμενη ρήτρα 3.2, η μέγιστη ευθύνη της Cartify δεν θα υπερβαίνει τις συσσωρευμένες Ανταμοιβές που καταβλήθηκαν στον Εταίρο από την Cartify.

27. Διάρκεια και καταγγελία

28. Οι Όροι Συνεργάτη παραμένουν σε ισχύ έως ότου τερματιστούν σύμφωνα με τους όρους των Όρων Συνεργάτη ή όταν ο Συνεργάτης τερματίσει επίσημα το Πρόγραμμα Σύνδεσης με επίσημη ειδοποίηση προς την Cartify.

29. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών προηγούμενης γραπτής ειδοποίησης προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο συνεργάτης μπορεί να στείλει την ειδοποίησή του στη  διεύθυνση support@cartify.gr. Ο Εταίρος πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Εταίρων με τη λήξη της παρούσας συμφωνίας και να διαγράψει όλους τους συνδέσμους που ο εταίρος έχει τοποθετήσει σε δικτυακούς τόπους.

30. Εάν ο Συνεργάτης ενεργεί παράνομα και/ή έχει παραβιάσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Συνεργατών, η Cartify έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και/ή να αποβάλει τον Συνεργάτη από το Πρόγραμμα Συνεργατών, με άμεση ισχύ με ηλεκτρονική ή ηλεκτρονική ειδοποίηση από την Cartify.

31. Ιδιοκτησία- Παραχώρηση- Περιορισμοί στην παραχώρηση

32. Ο συνεργάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της Cartify για τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα κριτήρια και απαιτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας.

33. Ο Εταίρος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο Cartify διατηρεί την κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τον τίτλο και το συμφέρον για τα Προγράμματα Συνεργατών, τα Προϊόντα και την Ιστοσελίδα.

Εκτός από το δικαίωμα τοποθέτησης των συνδέσμων στον ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Συνεργάτη, ο Εταίρος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον και άδεια χρήσης ή οποιαδήποτε δικαιώματα βάσει των παρόντων Όρων Συνεργάτη.

34. Αποζημίωση. Ο Συνεργάτης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Cartify, τις θυγατρικές της και τους Συνεργάτες της, καθώς και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους εκπροσώπους και τους δικηγόρους τους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, απωλειών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (α) την παραβίαση των Όρων Συνεργάτη από τον Συνεργάτη ή/και (β) την παραβίαση από τον Συνεργάτη οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπιστευτικών πληροφοριών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

35. Εκχώρηση. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του βάσει των Όρων Συνεργάτη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

36. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

37. Οι παρόντες Όροι Συνεργασίας διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ελληνικών νόμων.

38. Εάν υπάρχουν ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργατών και δεν αναφέρονται στους Όρους Συνεργάτη, τα ζητήματα αυτά θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τους νόμους της Ελλάδας.

39. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια του Ηρακλείου, Ελλάδα, θα είναι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με δικαιοδοσία για κάθε διαφορά ή διαμάχη που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Συνεργασίας.

40. Επικοινωνία με τον Cartify. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Συνεργασίας, επικοινωνήστε με την Cartify μέσω της διεύθυνσης support@cartify.gr.

Τιμές
Βρες το κατάλληλο πακέτο για τις ανάγκες σου
Πρόσθετα
Ειδικά addons για κάθε περίπτωση
Blog
Ιστορίες, δεδομένα και συμβουλές για το Ecommerce.
Βοήθεια
Από την ομάδα του Cartify
Κοινότητα
Η πηγή σας για το Ecommerce
Newsletter
Γίνε πιο έξυπνος στο Ecommerce
Συνεργάτες
Πρόγραμμα συνεργατών
Ebook
Οδηγός κατασκευής eshop

Οδηγός Κατασκευής Dropshipping Eshop

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ την εισαγωγή και το πρώτο κεφάλαιο του ebook μας.

Ebook Cover Dropshipping Eshop με WooCommerce